Διαχείριση Ελαιοτριβείου

 • Διαχείριση/παρακολούθηση των παραγωγών
  • ορισμός κοινότητας για τον καθορισμό της δακοκτονίας
  • τιμοκατάλογους/συμφωνίες με τους παραγωγούς
  • οικονομική εικόνα για συναλλαγές ως πελάτη και ως προμηθευτή
 • Παραλαβές καρπού ελιάς
  • με γρήγορη καταχώρηση παραλαβής
  • με αυτόματη έκδοση όλων των απαραίτητων παραστατικών
 • Παραγωγή/παράδοση ελαιολάδου
  • υπολογισμοί δικαιωμάτων λαδιού και πυρήνα βάσει συμφωνίας
  • καθορισμό ποσοτήτων για ταυτόχρονη φύλαξη λαδιού ή και αγορά με την παραγωγή
  • έκδοση όλων των απαραίτητων παραστατικών -αγορών, πωλήσεων και εισπράξεων
 • Διαχείριση φύλαξης ελαιολάδου
  • παρακολούθηση ελαιόλαδου για φύλαξη ανά παραγωγό / δεξαμενή
  • αυτοματισμοί παράδοσης ελαιολάδου από φύλαξη με δυνατότητα παράλληλης αγοράς
  • αυτοματισμοί αποστολής ελαιόλαδου  σε τρίτους από φύλαξη
  • άμεση έκδοση όλων των παραστατικών
 • Δυνατότητα παρακολούθησης παρτίδων
 • Αγορές
 • Πωλήσεις

Πλήρως προσωποποιημένο κι εξατομικευμένο περιβάλλον εργασίας, ανεξαρτήτως ποιον σταθμό εργασίας χρησιμοποιεί ο χειριστής

Παραμετροποίηση προβολών, φορμών, σελίδων & actions buttons για άμεση πρόσβαση σε δεδομένα από όλες τις οντότητες

Reports, widgets, dashboards, KPI’S index, MIS και πλήθος αναφορών κάνουν την πληροφόρηση του manager άμεση & εύκολη

Απόλυτη οργάνωση στην διαχείριση των πελατών από την 1η επαφή έως και μετά την πώληση, δραστηριότητες, ραντεβού, εργασίες  

Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι ανά χρονικά διαστήματα, ανά κατηγορία πελατών, ανά παραστατικό, με κανόνες, κλίμακες

Κύκλωμα Management Analytics, με πλήθος έτοιμων αναφορών, για κάθε υποσύστημα για στατιστική πληροφόρηση

 

Ιχνηλάτιση εγγραφών & μεταβολών, user permission rules, extended security system

 

 

Αναλυτικά

 • Χρηματοικονομική διαχείριση
 • Εμπορική διαχείριση
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Ειδικά χαρακτηριστικά  (Χρώμα-Μέγεθος-Στυλ)
 • Sets
 • Φάκελος εισαγωγών
 • Διαχείριση παρτίδων
 • Διαχείριση Serial Numbers
 • Dashboards

Χρηματοοικονομική διαχείριση

Διαχείριση συναλλασσομένων (πελάτες – προμηθευτές – χρεώστες – πιστωτές) και ενδιάμεσων (πωλητές – εισπράκτορες – ρόλοι καθοριζόμενοι από χρήστες). Διαχείριση λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων, Λογαριασμών εσόδων εξόδων. Διαχείριση αξιογράφων. Οικονομικές εγγραφές. Διαδικασίες αντιστοιχίσεων, επιστροφών εισπράξεων/πληρωμών και υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών. Υπολογισμός τόκων. Διαχείριση υπολογισμού και απόδοσης προμηθειών, πωλητών / εισπρακτόρων.

Εμπορική διαχείριση

Διαχείριση Ειδών, Τιμοκαταλόγων αγορών και πωλήσεων. Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών/Ειδών. Φυσικές απογραφές. Κοστολόγηση αποθεμάτων. Αυτόματες διαδικασίες δημιουργίας προβλέψεων και κοστολόγησης εξαγωγών.

Γενική λογιστική

Διαχείριση λογιστικού σχεδίου (ΕΓΛΣ), λογιστικών άρθρων και πρότυπων άρθρων. Εκτυπώσεις λογιστικής θεωρημένες και μη. Παρακολούθηση 3 εναλλακτικών ισοζυγίων.

Διαχείριση παγίων

Διαχείριση παγίων με δυνατότητα άμεσης διασύνδεσής τους με τα είδη αποθήκης. Παρακολούθηση Serial Number. Διαχείριση χώρων εγκατάστασης παγίων. Διαχείριση πολλαπλών μεθόδων αποσβέσεων. Αυτόματες διαδικασίες υπολογισμού αποσβέσεων. Δυνατότητα παγιοποίησης ή εμπορευματοποίησης παγίων

Έσοδα – Έξοδα

Διαχείριση λογαριασμών εσόδων εξόδων. Ορισμός Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ). Δυνατότητα τήρηση πολλαπλών Βιβλίων Β’ Κατηγορίας ανά εταιρία.

Ειδικά χαρακτηριστικά (Χρώμα – Μέγεθος – Στυλ)

Διαχείριση τριών διαφορετικών χαρακτηριστικών ανά είδος. Εικόνα είδους ανά συνδυασμό χαρακτηριστικών (υπόλοιπο, καρτέλα, κινήσεις). Καθορισμός επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηριστικών για κάθε είδος και εταιρία. Δυνατότητα καθορισμού τιμοκαταλόγων ανά χαρακτηριστικό (μέγεθος)

Φάκελος εισαγωγών

Διαχείριση φακέλων εισαγωγής εμπορευμάτων & παγίων. Διαχείριση τμηματικών παραλαβών. Κοστολόγηση φακέλων με σύνθετους επιμερισμούς επιβαρύνσεων. Δημιουργία και αντιλογισμός προβλέψεων.

Διαχείριση παρτίδων

Παρακολούθηση παρτίδων στα είδη με δυνατότητα ανάλυσης τους σε χαρακτηριστικά και Serial Number. Εικόνα παρτίδων (υπόλοιπο, καρτέλα, στατιστικές εκτυπώσεις). Αυτόματες προτάσεις παρτίδων σε κινήσεις ειδών με πολλαπλούς εναλλακτικούς τρόπους

Διαχείριση Serial numbers

Παρακολούθηση Serial Number στα είδη με δυνατότητα σύνδεσής τους με παρτίδες ειδών και διαχείριση καταστάσεων. Καθορισμός αλληλουχίας καταστάσεων. Παρακολούθηση κατόχων Serial Number. Αυτόματες προτάσεις Serial Number σε κινήσεις ειδών με πολλαπλούς εναλλακτικούς τρόπους

Management Information System

Εργαλείο εύκολου σχεδιασμού εκτυπώσεων (Report Generator), Management Analytics και έτοιμα OLAP Views . Εικόνα επιχείρησης. Λογαριασμοί αναφοράς. Δείκτες απόδοσης για χρήση σε επιφάνεια εργασίας.

Εργαλείο σχεδιασμού σύνθετων εκτυπώσεων (Visual Reporting). Δυνατότητα δημιουργίας Olap/Grid. Δημιουργία δεικτών απόδοσης για χρήση σε επιφάνεια εργασίας (KPI’S)

 

 

Επιλέξτε το μοντέλο που σας ταιριάζει

Αγορά άδειας χρήσης με ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και χρήσης για πάντα
Συνδρομητικό μοντέλο με ετήσιο μίσθωμα χρήσης που περιλαμβάνει όλες τις νέες εκδόσεις