Εκτυπώσεις

 • Top 20 είδη (βάσει όγκου πωλήσεων)
 • Top 20 είδη (βάσει τζίρου)
 • Top 20 πελάτες (βάσει τζίρου)
 • Εκκρεμή δελτία αποστολής
 • Εκκρεμείς παραγγελίες
 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας εισπρακτέων αξιογράφων)
 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας ληξιπρόθεσμων εισπρακτέων αξιογράφων)
 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας πληρωτέων αξιογράφων)
 • Top 20 συναλλασσόμενοι (βάσει αξίας ληξιπρόθεσμων πληρωτέων αξιογράφων)
 • Ληξιάριο εισπρακτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο ληξιπρόθεσμων εισπρακτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο πληρωτέων αξιογράφων
 • Ληξιάριο ληξιπρόθεσμων πληρωτέων αξιογράφων

Γραφήματα

 • Πωλήσεις ανά Περίοδο (συγκριτική εικόνα χρήσεων)
 • Συγκριτική εικόνα πωλήσεων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης
 • Trend πωλήσεων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης
 • Εικόνα αξιογράφων ανά Νομό
 • Εισπράξεις ανά Νομό
 • Εισπράξεις ανά Περίοδο
 • Πωλήσεις vs Εισπράξεις ανά Νομό  &  ανά Περίοδο
 • Εισπράξεις vs Πληρωμές ανά Νομό  &  ανά Περίοδο (σύγκριση τρόπων πληρωμής)
 • Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Πλήθος έτοιμων αναφορών, γραφημάτων και χαρτών
 • Χαρτογραφική απεικόνιση δεδομένων σε επίπεδο Νομού, Δήμου, κ.λπ.
 • Ενσωματωμένο εργαλείο διαμόρφωσης αναφορών, γραφημάτων και χαρτών